Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

– Dlaczego niektórym słowo „kocham” przychodzi z takim trudem?
– Bo wymawiając je, stajesz się bezbronny.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma viahey-jude hey-jude
0658 aa3c 500
Znalezione...
Reposted fromlilikoi lilikoi viahey-jude hey-jude

November 29 2017

5741 2017
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola
4876 fb9e 500
Reposted fromtfu tfu
3339 d232 500
Reposted fromkaiee kaiee viahalucynowa halucynowa
(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
Reposted fromcorvax corvax viahey-jude hey-jude
9568 3b02 500
Reposted fromtfu tfu
6607 11e7

coolcatgroup:

sirenlovesong:

ariannagrandeofficial:

big-chicken:

cat cat cat cat cat cat cat cat cat

this cat lives in a show horse barn which is why it walks and runs that way

THIS CAT THINKS ITS A HORSE

Trot trot trot trot trot trot trot

Reposted fromfrlendzoned frlendzoned viatfu tfu
3529 703f 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaPoranny Poranny
Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano z ciepłym ciałem, czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to, przytulanie. Tak.
— Xavier Dolan
Reposted frommiss-reckless miss-reckless vialivela livela

November 16 2017

4232 bfc9 500
Reposted fromtfu tfu
6437 9da7
Reposted frompapaj papaj viaathlin athlin
6738 d3a4
Reposted fromLogHiMa LogHiMa viahalucynowa halucynowa
7010 7708
Reposted fromdusz dusz viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl